§ 1. Definicje

1. Zamówienie - złożone przez Klienta oświadczenie woli prowadzące do zawarcia umowy ze Sprzedawcą, które Klient składa wypełniając formularze sklepu internetowego i określając rodzaj i liczbę Produktów oraz cenę.

2. Produkt - przedmiot sprzedawany w serwisie www.vitberg.com.

3. Sklep internetowy Vitberg - serwis internetowy, umożliwiający dokonywanie Zamówień na Produkty.

4. Klient - osoba fizyczna (konsument), firma lub inny podmiot, dokonujący zamówienia w Sklepie internetowym.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Sprzedawcą w sklepie internetowym Vitberg (dalej w treści sklep) o adresie elektronicznym www.vitberg.com jest Firma Vitberg Jacek Sikora, z siedzibą przy ul. Marcina Borelowskiego 29, 33 –300 Nowy Sącz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 734-100-91-12, REGON: 490746866.

2. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email biuro@vitberg.com, telefon: 500 280 980. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania sklepu powinna zapoznać się z jego regulaminem. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy w zakresie sprzedaży internetowej.

3. Dokonywanie zakupów w sklepie wymaga posiadania aktywnego i sprawnego konta elektronicznej poczty email.

4. Za pośrednictwem sklepu prowadzona jest sprzedaż aparatu Vitberg RS wraz z modułami specjalistycznymi oraz Środków Ochrony Indywidualnej.

5. Produkty oferowane w sklepie do sprzedaży są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.

6. Produkty są objęte dwuletnią gwarancją. Przedłużenie okresu gwarancji może wynikać z odpłatnego wydłużenia tego okresu przez klienta.

7. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie mogą stanowić podstawy żądania zawarcia umowy, a należy je traktować ewentualnie jako zaproszenie do składania ofert.

8. Dokonanie zakupu w sklepie internetowym www.vitberg.com jest równoznaczne akceptacją niniejszego regulaminu.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, szczególnie wynikających niezależnych od sprzedawcy zmian przepisów prawa, warunków dokonywania płatności lub dostaw.

§ 3. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną

1. Klient, aby skutecznie dokonać zakupu w sklepie internetowym vitberg.com, powinien:

a. dostęp do sieci Internet,

b. przeglądarka internetowa z obsługa JavaScript i cookies,

c. konto poczty elektronicznej.

§ 4. Realizacja zamówień oraz wysyłka

1. O ile aktualna oferta nie określa inaczej, koszt wydania i odebrania produktu ponosi Klient.

2. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Klienta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie sklepu, e-maila lub telefonu i jej przyjęcie przez sklep internetowy.

3. Cena przesyłki podana jest przy realizacji zamówienia, po przejściu do realizacji koszyka.

4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

5. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia.

6. Aktualny termin realizacji zamówienia zostaje podany w trakcie składania zamówienia.

7. Ceny towarów są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa podatkowego (8% lub 23% VAT).

8. Forma płatności ustalana jest przez Klienta indywidualnie. Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności: imoje, przelew bankowy, szybkie przelewy, BLIK, Google Pay, Apple Pay i inne, o ile takie dostępne są w metodach płatności przy realizacji zamówienia na stronie vitberg.com

§ 5. Dostawa

1. Na terenie Polski usługi transportowe świadczy firma GLS, przesyłki zagraniczne obsługuje Poczta Polska Global Express lub UPS. Firma transportowa może być inna o ile nie wpływa to na jakość i warunki usługi transportowej, a decyzję o tym podejmuje sprzedawca.

2. Miejscem dostawy jest miejsce wskazane przez Klienta w zamówieniu. Sprzedawca (sklep) nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie adresu.

3. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu, czasie i w zakresie określonym w Polityce Prywatności dostępnej na stronie vitberg.com.

4. Koszt dostawy, o ile nie jest darmowa, ponosi Klient i informacja o jego wysokości kalkulowana jest każdorazowo w koszyku zakupowym w oparciu o ilość i rodzaj dodanych produktów oraz aktualne cenniki firm wskazanych w pkt. 1, a wartość dostawy jest jest uwzględniana i wyszczególniania w dokumencie zakupu i zawierają się w kwocie od 10 do 600 zł w zależności od gabarytu, przesyłki poza granice Polski wyceniane są indywidualnie.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu , którego wzór można pobrać na stronie vitberg.com.

3. Konsument zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być kompletny.

4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru zwróconego przez Konsumenta.

5. Zgodnie z Art. 38. ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. Jeżeli zwrot następuje z winy klienta, od zwracanej mu kwoty zostanie odliczona należność za wysyłkę.

7. Przedsiębiorcy dokonujący zakupów w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni .

§ 7. Reklamacje

1. Sklep internetowy Vitberg ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży od momentu jego dostarczenia Klientowi i ujawniony w okresie dwóch lat począwszy od tej daty.

2. Sklep internetowy Vitberg nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został poinformowany przez Sklep internetowy Vitberg o fakcie, iż konkretna cecha Produktu odbiega od zgodności z Umową oraz pisemnie (np. poprzez wiadomość e-mail)  zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.

3. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową sprzedaży, Klientowi przysługuje prawo do  naprawy bądź wymiany Produktu.

4. Sklep internetowy Vitberg może dokonać wymiany Produktu, gdy Klient żąda naprawy lub Sklep internetowy Vitberg może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany Produktu, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe i wiąże się z poniesieniem nadmiernych kosztów przez Sklep internetowy Vitberg. W przypadku gdy obie powyższe kwestie są nie do spełnienia przez Sklep internetowy Vitberg, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy. 

5. Sklep internetowy Vitberg dokonuje naprawy lub wymiany Produktu w czasie 14 dni od chwili dostarczenia Produktu do Sklepu internetowego Vitberg.

6. Koszty napraw lub wymiany Produktu ponosi Sklep internetowy Vitberg. Klient udostępni możliwość odbioru Produktu przez Sklep internetowy Vitberg, a co odbywa się na koszt Sklepu internetowego Vitberg.

7. Sklep internetowy Vitberg może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, jeśli wykaże, iż brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotny.

8. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Umowy sprzedaży Klient może składać w formie e-mail lub pisemnie na adres Sklepu internetowego Vitberg. Sklep internetowy Vitberg ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni począwszy od dnia dostarczenia produktu do Sklepu.

§ 8. Dane osobowe

1. Sprzedawca w związku z realizacją umowy zobowiązuje się do przestrzegania uregulowań obejmujących ochronę danych osobowych (RODO), na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019.1781). Dane osobowe są chronione i przetwarzane jedynie w celu i w zakresie jaki jest niezbędny dla realizacji procesu sprzedaży. Vitberg informuje, że szczegóły dotyczące przetwarzaniem danych w tej firmie znajdują się na stronie internetowej www.vitberg.com/polityka-prywatności.

§ 9. Rozstrzyganie sporów

1. W przypadku braku satysfakcji Klienta z usługi lub związku z zaniechaniem działań do których zobowiązany jest Sprzedawca, Klient w każdym przypadku uprawniony jest do wystąpienia z mediacją, skorzystania z internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, lub wystąpienia na drogę sądową przed sądem powszechnym właściwym dla rozstrzygnięcia sprawy.

close

Ulubione