Polityka Prywatności vitberg.com

Informujemy, że od 25 maja 2018 stosujemy nowe przepisy o ochronie danych osobowych – RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.). Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby używania i ochrony danych osobowych Klientów, korzystających ze strony internetowej www.vitberg.com, zwanej dalej „stroną Vitberg”.

§ 1. Administrator danych osobowych klienta

Administratorem danych osobowych Klientów strony Vitberg jest Vitberg - Jacek Sikora, z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Borelowskiego 29, NIP: 734-100-9112, w dalszej części zwany „Vitberg".

§ 2. Sposób zbierania danych

Dane osobowe Klienta podawane są przez użytkowników strony Vitberg dobrowolnie w celu skorzystania z oferowanych przez Vitberg za jej pośrednictwem usług. Niepodanie określonych danych może ograniczać możliwość korzystania ze strony Vitberg lub określonych usług. Powyższe dane przetwarzane są na podstawie zgody Klienta, której udziela poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia oraz formularzu rejestracyjnym indywidualnego Konta Klienta. Vitberg zbiera takie dane Klienta jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres. Gdy Klient zakłada indywidualne Konto Klienta na stronie Vitberg może być poproszony o podanie dodatkowych danych takich jak numer telefonu.

§ 3. Pliki Cookie

Korzystając ze strony Vitberg Klient wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookies, w celu zapewnienia mu wygody podczas przeglądania strony Vitberg. Żadne pliki cookies wykorzystywane w witrynach internetowych Vitberg nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika. Vitberg wykorzystuje usługę Google Analytics, która legitymuje się własną polityką prywatności: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Czym jest plik cookie?

W dzisiejszym świecie praktycznie każda witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka. Składają się na nie niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Tworzone są przez Twoją przeglądarkę internetową i przechowują ustawienia i informacje potrzebne (a często niezbędne) do prawidłowego działania serwisu internetowego. Przy kolejnych odwiedzinach serwisu z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy istnieją pliki cookies przechowujące ważne informację i przesłać je ponownie do odwiedzanej witryny, która wcześniej zapisała ciasteczko w Twoim urządzeniu. Witryna w ten sposób może rozpoznać, że użytkownik odwiedził ją wcześniej i np. dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.

Zalety plików Cookie

Pliki cookies ułatwiają Użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli Użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji i pozwala odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies pozwalają tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze strony internetowej, to pozwala na ulepszanie jej struktury i zawartości. Pozwalają również na utrzymanie sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki temu każda kolejna podstrona strony Vitberg nie wymaga ponownego logowania

Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików cookies. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania Użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookies, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Możliwości zarządzania i usuwania plików cookies różnią się w zależności od używanej przeglądarki. Wszystkie niezbędne informacje Użytkownik może znaleźć wykorzystując funkcję Pomoc w swojej przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://www.aboutcookies.org, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookies w najpopularniejszych przeglądarkach. Należy pamiętać, że zablokowanie wszystkich ciasteczek może spowodować trudności w działaniu lub zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

§ 4. Cel zbierania danych

Wszelkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Vitberg w celu realizacji zamówienia oraz korzystania z indywidualnego Konta Klienta, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Vitberg. Również w celu informacji Klienta o produktach, usługach i promocjach Vitberg oraz by dochodzić roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w takim zakresie w jakim nie narusza to przepisów ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

W zależności od udzielenia przez Klienta zgody, podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez Vitberg bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Zgoda na zapis do newslettera może być cofnięta w każdym czasie. W tym celu należy skorzystać z odnośnika dołączonego do każdej wiadomości wysłanej naszemu klientowi w ramach newslettera.

Klient posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Klient może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie newslettera. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach przewidzianych w RODO, także gdy Vitberg zamierza przetwarzać dane Klienta w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres mailowy biuro@vitberg.com lub na adres: Vitberg, ul. Borelowskiego 29, 33-300 Nowy Sącz. Vitberg zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 5. Prawo Dostępu

Klient może uzyskać dostęp do niniejszej Polityki Prywatności (bądź Regulaminu) w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza umieszczonego na stronie www.vitberg.com oraz sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów i usług następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres mailowy oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej zamówienie wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz paragonu (faktury VAT). Vitberg oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nie upoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§ 6. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Do danych osobowych zbieranych przez stronę vitberg.com mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Vitberg oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą strony vitberg.com, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

Vitberg może udostępniać zebrane dane osobowe Klienta podmiotom współpracującym takim jak: firmy kurierskie, firmy realizujące płatności w celu realizacji zamówienia Klienta. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.

Ponadto, podane przez Klienta informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 7. Wyłączenie odpowiedzialności

Vitberg nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów lub Dystrybutorów, skutkiem których Vitberg przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

§ 8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8. Kierowanie pytań, żądań i postanowienie końcowe

Wszelkie dodatkowe pytania, żądania związane z Polityką Prywatności i swoimi danymi osobowymi prosimy kierować na adres: Vitberg Jacek Sikora, ul. Borelowskiego 29, 33-300 Nowy Sącz lub adres e-mail: biuro@vitberg.com

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Firma Vitberg Jacek Sikora zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data opublikowania Polityki Prywatności bieżącej wersji: 20 grudnia 2022

do  x
EFEKTYWNIEJSZE DOSTARCZENIE BODŹCA TERAPEUTYCZNEGO
SPRZEDANYCH PRODUKTÓW W POLSCE I NA ŚWIECIE
LAT MARKI VITBERG
close

Ulubione