Pytania ogólne do Vitberg RS

Posiadanie oznaczenia wyrobu medycznego jest gwarancją bezpieczeństwa i przestrzegania norm i wymagań na rynku europejskim.

Wyrób medyczny zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrobów medycznych oznacza narzędzie, aparat, urządzenie, oprogramowanie, implant, odczynnik, materiał lub inny artykuł przewidziany przez producenta do stosowania – pojedynczo lub łącznie – u ludzi do co najmniej jednego z następujących szczególnych zastosowań medycznych:

 • diagnozowanie, profilaktyka, monitorowanie, przewidywanie, prognozowanie, leczenie lub łagodzenie choroby,
 • diagnozowanie, monitorowanie, leczenie, łagodzenie lub kompensowanie urazu lub niepełnosprawności,
 • badanie, zastępowanie lub modyfikowanie budowy anatomicznej lub procesu lub stanu fizjologicznego lub chorobowego,
 • dostarczanie informacji poprzez badanie in vitro próbek pobranych z organizmu ludzkiego, w tym pobranych od dawców narządów, krwi i tkanek i który nie osiąga swojego zasadniczego przewidzianego działania środkami farmakologicznymi, immunologicznymi lub metabolicznymi w ludzkim ciele lub na nim, ale którego działanie może być wspomagane takimi środkami.

Następujące produkty są również uznawane za wyroby medyczne:

 • wyroby do celów kontroli poczęć lub wspomaganego poczęcia,
 • produkty specjalnie przeznaczone do czyszczenia, dezynfekcji lub sterylizacji wyrobów (art. 2 pkt I MDR).

Więcej na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Do obrotu i do używania mogą być wprowadzane jedynie wyroby medyczne oznakowane znakiem CE. Znak ten jest to deklaracja wytwórcy, że wyrób, który został wprowadzany do obrotu, spełnia wymagania zasadnicze oraz przepisy prawa, normy jakości i bezpieczeństwa dotyczące tego wyrobu.

Vitberg Recovery System 2 jest aktywnym, terapeutycznym wyrobem medycznym klasy IIa, określonym według reguły 9 zgodnie z art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 05.05.2017, str. 1, z późn. zm.)

Więcej na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Jednostka notyfikowana, autoryzowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia, jest odpowiedzialna za przeprowadzenie procedury oceny zgodności, weryfikującej właściwości wyrobu medycznego, procesu produkcji lub systemu jakości wytwórcy. Ma uprawnienia do wydawania certyfikatów zgodności, a także do ich zmiany, nakładania ograniczeń, uzupełniania, zawieszania, przywracania ważności i wycofywania dla wszystkich wyrobów medycznych, dla których wydała certyfikaty w zakresie swojej notyfikacji. Przeprowadza kontrole i nadzoruje wytwórców, którym wydała certyfikaty zgodności. 

Jednostka notyfikowana uzyskuje numer identyfikacyjny nadany przez Komisję Europejską i zostaje umieszczona w wykazie jednostek, który jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej serii C. Baza danych jednostek odpowiedzialnych za ocenę zgodności wyrobów wprowadzanych do obrotu w UE: European Commission Notified body Nando.

Firmę Vitberg certyfikuje TÜV Rheinland. TÜV Rheinland Polska jest w czołówce firm certyfikacyjnych i badawczych w Polsce.

Więcej informacji tutaj.

Tak, badania prowadzone są na całym świecie. W Polsce badania nad wykorzystaniem wibroterapii w medycynie, rehabilitacji i sporcie prowadzą między innymi uczelnie w Krakowie, Wrocławiu i Katowicach. Więcej wiedzy na temat badań znajdziesz na przykład na portalu wibroterapia.com oraz www.wibroterapia.pro

Tak, w Polsce są to między innymi profesjonalni hokeiści, narciarze i kadra narodowa w skokach narciarskich. Wibroterapia jest popularna również w letnich, wytrzymałościowych dyscyplinach sportu, takich jak bieganie czy kolarstwo, ale też w grach zespołowych. Wibroterapia znajduje również zastosowanie w leczeniu kontuzji.

Więcej o sporcie i roli wibroterapii na portalu wibroterapia.com.

Pytania dotyczące zakupu i obsługi

Pytania dotyczące zakupu i obsługi

Aktualnie zakup możliwy jest w Poradniach Vitberg, w przychodniach partnerskich oraz przez internet w naszym oficjalnym sklepie internetowym: sklep.

W przypadku zakupu przez Internet jest to 14 dni.
Szczegółowe warunki określa regulamin sprzedaży na naszej stronie internetowej: Regulamin

Vitberg RS2 objęty jest dwuletnim okresem gwarancyjnym. Serwis realizowany jest w siedzibie firmy Vitberg w Nowy Sączu. Każdy aparat zgłoszony do serwisu przechodzi kompleksowy przegląd, który jest bezpłatny dla klientów firmy Vitberg. 

Serwis prowadzi także naprawy pogwarancyjne wszystkich produktów firmy. Bardzo staramy się, aby naprawy serwisowe nie trwały dłużej niż 48h od momentu dostarczenia produktu do siedziby firmy do przekazania paczki kurierowi.

Dzwoniąc do naszego serwisu, zawsze porozmawiasz z człowiekiem a nie maszyną, a cena napraw pogwarancyjnych będzie dla Ciebie bardzo miłym zaskoczeniem: kontakt.

Moduły takie jak: Nogi Vitberg RS2, Kolana Vitberg RS2, Plecy Vitberg RS2, Brzuch Vitberg RS2, Ręce Vitberg RS2 działają tylko w połączeniu z Aparatem Bazowym Vitberg RS2.

Łącznik Vitberg+ powinien zostać wciśnięty do gniazda S.K.O.T. przełamując opór tak, aby usłyszeć charakterystyczny “klik”. Aparat Bazowy Vitberg RS2 powinien zostać podłączony do zasilania, a właściwy program uruchomiony na pilocie sterującym zgodnie z instrukcją używania.

Jeśli wszystko zostało podłączone zgodnie z instrukcją, ale problem wciąż występuje, pomoże nasz serwis: kontakt.

Prawdopodobnie winny jest kabel połączeniowy. Łącznik+. powinien zostać wciśnięty do gniazda S.K.O.T. przełamując opór tak, aby usłyszeć charakterystyczny “klik”. Moduł Bazowy Powinien zostać podłączony do zasilania a aparat włączony. Jeżeli to nie pomoże, konieczny będzie kontakt z serwisem.

Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej i w folderze informacyjnym. Jeżeli mają Państwo wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią: +48 18 442 33 69

Bezpieczeństwo

Nie, wibroterapia jest zabiegiem mechanicznym, bardziej zbliżonym do masażu niż do prądów (jak np. TENS)

Aparat jest urządzeniem elektrycznym więc wymaga podłączenia do prądu. Normy bezpieczeństwa wyrobów medycznych są tak bardzo zaostrzone, że każde najmniejsze działanie niepożądane mogłoby skutkować wycofaniem wyrobu z rynku przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Urządzenie, takie jak Vitberg RS2 operujące mocą 30 W, czyli mniejszą od typowej żarówki, jest urządzeniem wykluczonym z rozpatrywania pola-EM jako czynnika szkodliwego na podstawie paragraf 5 ust.2 pkt.2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29.06.2016
Przykładowo elektryczny czajnik i żelazko "oddziałuje" silniej i to kilkudziesięciokrotnie (moc ok. 1200-2200 W), podobnie pralka, odkurzacz, zmywarka, a piekarnik jeszcze więcej.

Tak, ale pod warunkiem, że Vitberg będzie używany w bezpiecznej odległości od wszczepionego urządzenia. Za taką uważa się 30 cm. Choć nie ma potwierdzonych przypadków wpływania aparatu Vitberg na rozruszniki serca, sztuczne zastawki, to warto miejsca wszczepień chronić. W przypadku pomostów naczyniowych zwanych bypassami, po okresie rekonwalescencji nie ma przeciwskazań do stosowanie wibroterapii Vitberg.

Nie, zazwyczaj są wskazaniem, ale rekomendujemy konsultację z fizjoterapeutą przed samodzielnym przeprowadzaniem zabiegów.

Tak, ale nie powinno się przekraczać dawek określonych w instrukcji obsługi.

Zazwyczaj wskazania do wibroterapii pokrywają się ze wskazaniami do masażu klasycznego. Na pewno są jednak takie sytuacje, kiedy masaż ręczny jest przeciwwskazaniem a wibroterapia wskazaniem. My jednak zalecamy rozwagę i kiedy mamy wątpliwość proponujemy konsultację z lekarzem lub specjalistami Vitberg.

Tak, można.

Skuteczne oddziaływanie terapeutyczne wibroterapii jest możliwe wyłącznie przy zastosowaniu wibracji o odpowiedniej częstotliwości i amplitudzie. Jak wynika z badań tylko odpowiednie dobrane parametry fal wibracyjnych wywołują pozytywne rezultaty medyczne. Dlatego nie każde urządzenie do wibroterapii będzie skuteczne.
Vitberg RS2 wyposażony jest w programy o skomplikowanej, specjalistycznej budowie. W oparciu o najnowszą analizę danych klinicznych wiadomo, że zmienne bodźce mają większy potencjał stymulacji procesów adaptacyjnych układu czuciowo-ruchowego niż stałe. Niezmienne bodźce w czasie mogą wywołać katastrofalny w skutkach rezonans tkankowy lub niekomfortowe złudzenia kinestetyczne. Dlatego Vitberg RS2 przez cały zabieg prowadzi bodziec zgodnie z zasadami masażu w odpowiedniej kolejności i natężeniu.

Tak, Vitberg RS2 został zaprojektowany tak, aby mógł być wykorzystany w ośrodkach zdrowia, domach spokojnej starości, klubach sportowych, szpitalach, itp. Ale również przez wszystkich członków rodziny czy współlokatorów. Ponadto jego powierzchnia nadaje się do czyszczenia i dezynfekcji.

Nie ma ograniczeń wiekowych. Aby zabieg był skuteczny, pacjent musi ważyć więcej niż 30 kg.
Jedynym ograniczeniem jest natężenie wibracji. Szczegóły w instrukcji obsługi.

Tak, jest taka lista, obejmuje ona:

 • Daleko posunięte zmiany chorobowe naczyń krwionośnych (np. tętniaki, zakrzepica, miażdżyca) oraz stany po świeżo przebytych zawałach serca i udarach mózgu
 • Masaż okolic wszczepionych stymulatorów serca
 • Po zabiegach: endoprotezowania, implantacji, rekonstrukcji i innych zabiegach operacyjnych, do momentu pełnego wygojenia
 • Ostro przebiegające stany zapalne, wywołane przez drobnoustroje chorobotwórcze (bakterie, grzyby, wirusy), w tym zmiany zapalne skóry, ropnie
 • Nieuregulowane wysokie nadciśnienie tętnicze
 • Ostry rzut stwardnienia rozsianego
 • Epilepsja
 • Choroby przebiegające z zawrotami głowy
 • Brak dostatecznej sprawności umysłowej
 • Jamistość rdzenia
 • Stany po złamaniu kości do czasu uzyskania pełnego zrostu
 • Stany po przerwaniach ciągłości ścięgien, więzadeł i mięśni, do czasu pełnej regeneracji
 • Zaawansowana kamica nerek oraz pęcherzyka żółciowego
 • Stany krwotoczne, krwotoki
 • Aktywny proces nowotworowy
 • Podwyższona temperatura/Gorączka
 • Przerwanie ciągłości skóry, rany do pełnego wyleczenia
 • Ciąża i połóg

Opracowane programy różnią się między sobą. Kierowane jest to miejscową wrażliwością tkanek, wielkością powierzchni masowanej i właściwościami terapeutycznymi bodźca. W zależności od powierzchni masującej bodziec jest silniejszy bądź słabszy. Inny program zastosowany jest w module Plecy, a inny w module Kolana. Dlatego ważne jest stosowanie się do zaleceń w instrukcji obsługi. Ważne jest to nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale i samej skuteczności zabiegów.

Według ogólnych zasad masażu podczas każdego masażu pacjent powinien być ułożony w sposób, który nie wywołuje napięcia masowanych mięśni, a ciało jest maksymalnie rozluźnione. Wszystkie zabiegi na Vitberg można przeprowadzić w takich pozycjach. Ponadto pozwala to na przeprowadzenie zabiegów u prawie każdego a generalna odpowiedź organizmu w pozycji leżącej jest pozycją o największym współczynniku tolerancji bodźca wibracyjnego.

Aktualnie zakup możliwy jest w Poradniach Vitberg, w przychodniach partnerskich oraz przez Internet.

W przypadku zakupu przez Internet jest to 14 dni.

Vitberg RS2 objęty jest dwuletnim okresem gwarancyjnym. Serwis realizowany jest w siedzibie firmy Vitberg w Nowy Sączu. Każdy aparat zgłoszony do serwisu przechodzi kompleksowy przegląd i jest on bezpłatny dla klientów firmy Vitberg. Serwis prowadzi także naprawy pogwarancyjne wszystkich produktów firmy. Bardzo staramy się, aby naprawy serwisowe nie trwały dłużej niż 48h od momentu dostarczenia produktu do siedziby firmy. Dzwoniąc do naszego serwisu, zawsze porozmawiasz z człowiekiem a nie maszyną, a cena napraw pogwarancyjnych będzie dla Ciebie miłym zaskoczeniem.

Moduły takie jak Nogi, Kolana, Plecy, Ręce, Brzuch działają tylko w połączeniu z Aparatem Bazowym Vitberg RS2.

Prawdopodobnie winny jest kabel połączeniowy. Łącznik. powinien zostać wciśnięty do gniazda S.K.O.T. przełamując opór tak, aby usłyszeć charakterystyczny “klik”. Aparat Bazowy powinien zostać podłączony do zasilania a aparat włączony. Jeżeli to nie pomoże, konieczny będzie kontakt z serwisem.

Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej i w folderze informacyjnym. Jeżeli mają Państwo wątpliwości zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią.

Stosowanie przy wybranych schorzeniach

Stosowanie przy wybranych schorzeniach

Tak, jeżeli jest to przepuklina kręgosłupa. Oczywiście wcześniej należy zasięgnąć porady specjalisty. Wibroterapia nie jest wskazana przy wszystkich przepuklinach brzusznych.

Wibroterapia często stosowana jest jako system profilaktyczny, zapobiegający odleżynom. Jednakże na podstawie badań zaobserwowano, że wibroterapia powoduje również przyspieszenie gojenia odleżyn pierwszego stopnia.

Tak, ale po pełnym wygojeniu.
Rehabilitacja jest bardzo ważna w uzyskaniu finalnego efektu leczniczego po każdym wszczepieniu endoprotezy stawu. Głównym celem terapii fizykalnej jest zapobieganie przykurczom, poprawa edukacji ruchowej pacjenta i przede wszystkim wzmocnienie mięśni wokół stawów.
Terapia wibracyjna nie powinna być zbyt wcześnie aplikowana w pobliżu miejsca implantacji protezy, na grupie mięśni, które są zaangażowane w stabilizację stawu i jego kontrolę. Wibracja segmentalna może być używana w celu poprawy siły mięśni i propriocepcji, jednak powinna być aplikowana w późniejszej fazie rehabilitacji.

Tak. Vitberg RS2, działając przeciwbólowo i zmniejszając obrzęk może przyspieszyć powrót do sprawności. Sposób terapii jest prosty w użyciu, nie wymaga dużego zaangażowania ze strony pacjenta i nie jest czasochłonny. Może być używany przez pacjentów z chorobami stawów i/lub chorobami neuromięśniowymi, co stanowi dużą przewagę tej terapii.

Stosując regularnie wibroterapię w programie Plecy, możemy zmniejszyć ryzyko udaru niedokrwiennego. Dziś już wiemy, że zabiegi wpływają korzystnie na sztywność aorty i odbicie fali tętna.

W programie Plecy ważny jest sposób ułożenia pacjenta na aparacie. Kształt modułu Plecy został tak zaprojektowany, aby wspierał przyśrodkowy i boczny brzeg łopatki, stanowiący strefę tętnicy ramiennej. Taka budowa modułu dodatkowo wspomaga działanie masażu przy niedrożnościach w kończynach górnych, występujących często jako komplikacje innych schorzeń. Ponadto uważa się, że zabiegi przeprowadzane w pozycji leżącej na plecach, począwszy od tyłu głowy w kierunku barków i ramion, wspomagają walkę z bólem głowy czy migrenami.

Tak, jeżeli jest to ustabilizowane, leczone nadciśnienie.

Niefarmakologicznym sposobem obniżenia ciśnienia tętniczego, jest zwiększona aktywność ruchowa. Wpływa ona na poprawę zdolności relaksacyjnych naczyń krwionośnych, polegającą na wytwarzaniu czynników naczyniorozszerzających, takich jak tlenek azotu oraz zwiększeniu wrażliwości mięśni gładkich na ich działanie. Pewne znaczenie może mieć także zmniejszenie wydzielania insuliny, która sprzyja rozwojowi nadciśnienia.

Wszystkie te efekty naczyniowe zapewnia w pewnym stopniu wibroterapia. Dlatego stosowana profilaktycznie może mieć istotne znaczenie dla osób ze stanami charakteryzującymi się podwyższonym wskaźnikiem Alx, takimi jak nadciśnienie i udar.

W większości przypadków, w leczeniu chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa, stosuje się leczenie zachowawcze, w tym działania przeciwbólowe, wzmacniające mięśnie oraz poprawiające odżywienie tkanek. Vitberg RS2 zapewnia te trzy niezbędne elementy terapeutyczne. Przy zaawansowanej dyskopatii skontaktuj się z fizjoterapeutą.

Tak.
Jeżeli jesteśmy mało aktywni, mamy słabe mięśnie, a zastawki żylne są uszkodzone - krew może się cofać, powodując powstanie żylaków.
Wraz z wiekiem następuje redukcja aktywności mięśni szkieletowych, związana z redukcją włókien typu IIa oraz redukcją skuteczności pompy mięśniowej. Badania wskazały, że typ włókien IIa aktywuje się przy częstotliwości bodźca 20-70 Hz. Właśnie w podanym zakresie pracują programy, wykorzystywane w wibroterapii.
Płynąca żyłami krew musi pokonać siły grawitacyjne. Dlatego wspomagać pracę żył muszą sprawne mięśnie. Podczas aktywności np. zwykłego spaceru, mięśnie kończyn dolnych rytmicznie się kurczą, wspomagając transport krwi w górę. Dlatego kiedy nie jesteśmy w stanie sami aktywizować mięśni, możemy to zrobić za pomocą wibroterapii albo działać w ten sposób profilaktycznie.

Tak. Chorując na cukrzycę, oprócz diety czy leków, można zastosować terapię wibracyjną. Leczenie wibracjami dolegliwości związanych z cukrzycą i zespołem metabolicznym, jest możliwe dzięki specjalnym programom, służącym do poprawy pracy organizmu – program Brzuch, program Cardio, program Nogi.

Biorąc pod uwagę szczególne cechy wibroterapii, takie jak krótszy wymagany czas oraz bierność pacjentów, zabiegi zmniejszają poziom glukozy w podobny sposób jak pozostałe istniejące metody np. trening aerobowy.

Dodatkowo z klinicznego punktu widzenia, zwiększone ukrwienie jest korzystne dla wielu populacji, a w szczególności dla diabetyków. Z czasem cukrzyca typu II, może prowadzić do problemów z krążeniem i wynikających z nich owrzodzeń. Metody mogące usprawnić krążenie, mogą pomóc w procesie gojenia się ran u tych pacjentów.

Tak. Zbadano, że stosowanie wibroterapii podczas podstawowej opieki jest łatwe, bezpieczne i skuteczne w klinicznym zmniejszeniu poziomu hemoglobiny glikowanej oraz w celu poprawy większości związanych z lipidami czynników ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowego (tj. cholesterolu, trójglicerydów i wskaźnika miażdżycowego). Oczywiście należy pamiętać o odpowiedniej diecie.

Zbadano, że masaż z zastosowaniem drgań niskiej częstotliwości (pasmo 15-50 Hz) zwiększa pobór tlenu, utlenowanie krwi i mięśni, miejscowe oraz ogólnoustrojowe krążenie, miejscową temperaturę tkanek poddanych wibracjom oraz aktywację enzymów mięśniowych. Zastosowanie wibracji o odpowiedniej częstotliwości drgań może wywoływać znaczący efekt stymulacyjny prowadząc do aktywacji wrzecionek nerwowo-mięśniowych. Poprawa metabolizmu mięśniowego i głębokie strukturalne zmiany w układzie mięśniowo-szkieletowym mogą mieć wpływ na kumulacyjny efekt treningu. Wzmocnione mięśnie przykręgosłupowe pozwalają utrzymywać odpowiednią postawę. W zapobieganiu rozwojowi zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa istotną rolę odgrywa trening wzmacniający mięśnie zwłaszcza tułowia.

Tak.

Zbadano, że stosowanie wibroterapii podczas podstawowej opieki, jest łatwe, bezpieczne i skuteczne w klinicznym zmniejszeniu poziomu hemoglobiny glikowanej oraz w celu poprawy większości związanych z lipidami czynników ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowego (tj. cholesterolu, triglicerydów i wskaźnika miażdżycowego). Oczywiście należy pamiętać o odpowiedniej diecie.

Zbadano, że masaż z zastosowaniem drgań niskiej częstotliwości (pasmo 15-50 Hz) zwiększa pobór tlenu, utlenowanie krwi i mięśni, miejscowe oraz ogólnoustrojowe krążenie, miejscową temperaturę tkanek poddanych wibracjom oraz aktywację enzymów mięśniowych. Zastosowanie wibracji o odpowiedniej częstotliwości drgań może wywoływać znaczący efekt stymulacyjny prowadząc do aktywacji wrzecionek nerwowo-mięśniowych. Poprawa metabolizmu mięśniowego i głębokie strukturalne zmiany w układzie mięśniowo-szkieletowym mogą mieć wpływ na kumulacyjny efekt treningu. Wzmocnione mięśnie przykręgosłupowe pozwalają utrzymywać odpowiednią postawę. W zapobieganiu rozwojowi zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa istotną rolę odgrywa  trening wzmacniający mięśnie zwłaszcza tułowia

Ogólne - wibroterapia

Wibroterapia (ang. Vibrotherapy) to forma terapii leczniczej i profilaktycznej, wykorzystującej bodziec mechaniczny, wytwarzający wibrację. Parametry wibroterapii określa się w częstotliwości wyrażonej w Hz (najczęściej od 0,5Hz do 100Hz), amplitudzie, wyrażonej w milimetrach (od 0,01 do 5mm) lub przyspieszeniu wyrażonym w m/s2 (od 0,01 do 10 m/s2). Wibroterapia może obejmować fragment ciała lub całe ciało pacjenta (WBV - whole body vibrations). Zabiegi wibroterapii mogą być wykonywane w pozycji siedzącej, stojącej, horyzontalnej lub półhoryzontalnej. Wykorzystywany w wibroterapii bodziec mechanicznych może mieć charakter cykloidalny (w trzech osiach x,y,z: wibroterapii oscylacyjno-cykloidalna) lub liniowy (w jednej z osi pionowo lub horyzontalnie względem pacjenta).
Wymagania medyczne dotyczące wibroterapii określa norma PN-ISO 5805 „Drgania i wstrząsy mechaniczne Ekspozycja człowieka Terminologia”, które są klasyfikowane jako drgania użytkowe - mechaniczne przekazywane do ciała w celach terapeutycznych, rekreacyjnych lub dla przyjemności.
Więcej informacji: Wibroterapia.

Nic nie jest w stanie zastąpić całkowicie aktywności fizycznej, tak jak żadne pastylki na odchudzanie nie zastąpią zdrowej diety. Stosowanie wibroterapii ma jednak zbliżone odczyny ogólne i miejscowe do aktywności fizycznej - następuje między innymi szybszy przepływ i dotlenienie krwi, wzrost mikrokrążenia oraz przepływu płynów w tkankach miękkich. Dlatego w wielu przypadkach wibroterapia może zastąpić tradycyjny trening (np. u osób leżących lub z dysfunkcjami ruchu), ale też może stanowić jego wspaniałe uzupełnienie tak w sporcie jak i w rehabilitacji.

No cóż, choć za metodę terapeutyczną została uznana już dawno, wibroterapię trudno znaleźć w ofercie NFZ-towskich ośrodków zdrowia. Co nie znaczy wcale, że jej nie ma w ogóle. Jest i ma się dobrze, choć ciągle za mało jest wykorzystywana. A szkoda, bo to metoda tania, bezpieczna i co najważniejsze - skuteczna. Setki prac badawczych potwierdzają wysokie walory terapeutyczne, dlatego uważamy, że w niedalekiej przyszłości uda nam się przekonać do jej walorów świat medyczny w szerszym gronie niż dotychczas. To tylko kwestia czasu. Podobnie było ze światłolecznictwem, polem magnetycznym czy prądami TENS.

Wibroterapia jest jedną z szeregu uznanych form fizykoterapii, oddziaływującą na organizm mechanicznymi bodźcami fizycznymi. 

Działanie przeciwbólowe Vitberg RS2

Działanie przeciwbólowe Vitberg RS

Nie. Nie stwierdzono takich przypadków.

Tak, jeżeli zabiegi stosowane są zgodnie z instrukcją obsługi.

Nie zawsze i nie w każdym przypadku - analogicznie np. do zabiegów wykonywanych przez fizjoterapeutę.
Nieraz, aby uzyskać zamierzony efekt konieczne jest wykonanie kilku, a nawet kilkunastu zabiegów.

Punktem przełomowym jest zazwyczaj 4 dzień terapii, co potwierdzają nasze ankiety:

Po 4 dniu zabiegów prawie 30% badanych określiło, że bóle kręgosłupa w odcinku lędźwiowo- krzyżowym zmniejszyły się.
Po 4 dniu zabiegów ponad 24% badanych określiło, że bóle kręgosłupa w odcinku szyjnym zmniejszyły się.
Ponad 20% badanych stwierdziło, że ból i ociężałość nóg zmniejszyła się (ponad 8% stwierdziło, że ból ustąpił).
Ponad 52% badanych określiło, że czują się zrelaksowani.
[Źródło:Analiza ankiet 2014-2015]
W kolejnych dniach liczba osób deklarujących redukcję bólu dalej wzrasta.

Tak. Nie odnotowano negatywnego wpływu wibroterapii przy stosowaniu leków.

Tak, zabiegi można wykonywać samodzielnie. Osoby niepełnoletnie, tylko pod opieką osób dorosłych.

Program Cardio i poprawa krążenia z Vitberg RS2

Program Cardio i poprawa krążenia z Vitberg RS

Tak. Nie zarejestrowano żadnych efektów ubocznych stosowania wibroterapii oscylacyjno-cykloidalnej Vitberg o małej amplitudzie u osób z problemami krążeniowymi.

Zbadano, że wystarczy 5 minut wibracji o częstotliwości 50 Hz, aby znacząco zwiększyć poziom tlenku azotu i co za tym idzie, zmniejszyć ryzyko udaru. Tlenek azotu (NO) wpływa na ściany naczyń krwionośnych, utrzymując odpowiedni przepływ krwi i w związku z tym, też ciśnienie tętnicze krwi. Hamuje agregację płytek krwi i leukocytów, zapobiegając tworzeniu się skrzepów oraz wspomaga usuwanie złogów cholesterolowych z tętnic.
ośrodkowym układzie nerwowym pełni funkcję neuromodulatora (np. usprawnia pamięć). W obwodowym układzie nerwowym działa jak neurotransmiter i wpływa na motorykę przewodu pokarmowego przez poprawę pracy jelit oraz przez wydzielanie insuliny w trzustce. Dodatkowo NO ma wpływ na wiele mechanizmów immunologicznych, rozszerza mięśnie gładkie organizmu, powodując lepsze dotlenienie oraz bierze udział w procesie erekcji członka.
Zwiększony - dzięki wibracjom - przepływ krwi, zwiększa odżywienie tkanek, zmniejsza podatność na zakażenia, poprawia gojenie się ran oraz ułatwia naprawy miękkiej tkanki.

Badania dowiodły, że stosowanie wibroterapii przez 3 miesiące może zmniejszyć sztywność tętnic u osób w średnim i podeszłym wieku, w związku z czym może być wykorzystywane jako terapia uzupełniająca.
Napięcie i obciążenia cykliczne wywierane na śródbłonek tętnicy, powodują uwolnienie korzystnych przekaźników, jak na przykład tlenku azotu (NO), który rozszerza światło naczynia. Wykazano doświadczalnie, że bodźce wibracji o niskiej częstotliwości powodują uwolnienie NO w różnych tkankach.

Pierwszy portal poświęcony wibroterapii. O zdrowiu, leczeniu bólu i rehabilitacji.

close

Ulubione